Dipeho tsa ditheko bakeng sa phetolelo di kopanngwa ho latela palo ya mantswe a tokomane ya mohlodi, k.h.r. tokomanee lokelang ho fetolelwa. Ka kopo ela hloko tse latelang:

 • Tjeho ya bonyane
  tjeho ya bonyane e batlwa bakeng sa tokomane e kgutshwane hore ho fihlellwe ditjeho tsa tsamaiso.
 • Ditokomane tsa Latin le tseo e seng tsa Latin
  ditjeho tse fapaneng di ba teng bakeng sa mesebetsi ya ditokomane tsa Latin le tseo e seng tsa Latin.
 • Ho bala o lokisa ho tjhatjhwa ka lentswe. Ho batlwa tjeho ya bonyane.
 • Bohlophisi bo tjhatjhwa ka lentswe. Ho batlwa tjeho ya bonyane.
 • Ho qopetswa ho tjhatjhwa ka hora.

  Tse sa kenyelletswang
  Hlokomela hore ditjeho tsohle ha di kenyeletse:
  • Ditokiso tsa mongodi (k.h.r. ditokiso kappa tlatseletso ho sengolwa sa motheo se batlang ditokiso kappa tlatseletso phetolelong)
  • Ho bala o lokisa ho ka pele ho DTP
  • Lekgetho (Bareki ba Afrika Borwa feela)
  • Tjhelete ya poso le sepalangwang se tsamaisang mangolo.

  Mokgwa wa Tefo
  Bareki ba mose: Phapanyetsano ya Bankeng kappa tjheke.
  Bareki ba hae: Phapanyetsano ya Electronic tjheke kapa kontane.