Bakeng sa tjeho e lekanyeditsweng ya projeke ya hao, ka kopo tlatsa foromo e ka tlaase.

Mokitlane wa ditjeho tsohle tse teng o tla kenngwa tokomaneng ya peho ya theko ya Vita Brevis Language, e tlang ho romelwa ka fekese kappa e-mail ho bareki hanghang ha ho fumanwe foromo e tlatsitsweng ka phethahalo.

Vita Brevis Language e ka fana ka peho ya theko feela bakeng sa phetolelo ya tokomane efe kappa efe kamora hore e fumane tokomane e tlang ho fetolelwa.

Website ena e fetoletswe ho Sesotho bakeng sa ho thusa batho ba etelang site. Dipotso tsohle leha ho le jwalo, di botswe ka English.


Lebitso
Sefane
Lebitso la Khampani le aterese
E-mail
Mohala
Nomoro ya Cell
Fekese
Mofuta wa mosebetsi o hlokwang
Palo-hohle ya maqephe
Palo ya mantswe
Mofuta wa tokomane
  Ha e le E NNGWE, hlalosa
Puo/Dipuo tsa Mohlodi 1

2
Puo/Dipuo tse tobilweng 1

2
Mohla GMT
Maikutlo