Dikhotheišene ka moka tša diphetolelo di hlakanywa go lebeletšwe palo ya mantšu ya sengwalwa sa polelo ya gae, ke gore sengwalwa seo se tlo fetolelwago. O kgopelwa go hlokomela dilo tše latelago:

 • Reiti ya minimamo
  Reiti ya minimamo e lefišwa dingwalwa tše kopana gore go kgonwe go lefa ditshenyegelo tša tshepedišo le taolo.
 • Mengwalo ya Latin le yeo e sego ya Latin
  Direiti tša go fapafapana di šomišwa dingwalweng tšeo di šomišago mengwalo ya Latin le yeo e sego ya Latin.
 • Go prufrita go lefišwa ka lentšu. Reiti ya minimamo e a šomišwa.
 • Go rulaganya go lefišwa ka lentšu. Reiti ya minimamo e a šomišwa.
 • Go khopiraeta go lefišwa ka reiti ya iri.

  Tšeo di sa akaretšwego
  O kgopelwa go hlokomela gore direiti ka moka ga di akaretše:
  • Diphošollo tša mongwadi (ke gore diphetošo goba dikoketšo go sengwalwa sa mathomo tšeo di nyakago diphetošo le dikoketšo tše dingwe go phetolelo yeo e šetšego e dirilwe)
  • Ka morago ga go prufrita DTP (Phatlalatšo ya Teskthopo)
  • Bete (Dikliente tša Afrika Borwa fela)
  • Ditefelo tša poso le tša khoria

  Mekgwa ya go Lefa
  Dikliente tša boditšhabatšhaba: Go theransefera ka panka goba ka tšheke.
  Dikliente tša gae: Go theransefera tšhelete ka elekroniki (EFT), ka tšheke goba ka kheše.