Go hwetša kakanyo ya ditshenyegelo tša projeke ya gago, o kgopelwa go tlatša foromo ye e lego ka mo fase.

Pego ya ditefedišo ka moka tšeo di lebanego e tla akaretšwa ka sengwalweng sa khotheišene sa Vita Brevis Language, seo se tla fekeswago goba sa e-meilelwa dikliente ka pela morago ga go amogela foromo ye e tladitšwego.

Vita Brevis Language e tla fa fela khotheišene ya phetolelo ya sengwalwa se sengwe le se sengwe ka morago ga go amogela le go lekodišiša sengwalwa ka moka seo se tlo fetolelwago.

Wepsaete ye e fetoletšwe go SePedi go thuša baeti bao ba etelago wepsaeteng ye. Dipotšišo ka moka, le ge go le bjale, di swanetše go dirwa ka Seisemane.

Leina
Sefane
Leina la khamphani le aterese
E-meili
Mogala
Sellathekeng
Fekese
Mohuta wa tirelo ye e nyakwago
Palomoka ya matlakala
Palo ya mantšu
Mohuta wa sengwalwa
  Ge go na le YE NNGWE, hlaloša

Di/polelo ya gae

1

2
Di/polelo yeo go fetolelwago go yona 1

2
Letšatši leo mošomo o nyakwago ka lona GMT
Ditshwaotshwao