• Dikliente di tliša dingwalwa go nyaka khotheišene e kaba ka go tlatša foromo ka fase ga "Dikhoutu" goba ka e-meili. Dikliente tšeo di nyakago khotheišene di swanetše go fa leina la khamphani ya bona le aterese, motho yo go ka ikgokaganywago le yena, tshedimošo ya kgokagano (mogala, fekese le e-meili), (di)polelo ya gae, (di)polelo yeo go fetolelwago go yona, palo ya mantšu, mohuta wa sengwalwa (ke gore sa theknikhale, sa molao, sa tša kalafo, sa saentshe) le letšatši leo mošomo o nyakwago ka lona (nako le letšatšikgwedi). O kgopelwa go lemoga gore bafetoledi ba ka kgona go fetolela palogare ya mantšu a 1500 go fihla go 2500 ka letšatši, gomme bašomi ba go prufrita ba ka kgona magareng ga mantšu a 1500 le 2500 ka iri.

  • Vita Brevis Language e romela khotheišene.

  • Ge kliente e ka amogela, khotheišene e swanetše go saenwa le go fekesetšwa go +27-21-889-6751.

  • Ge Vita Brevis Language e šetše e boletše gore e amogetše khotheišene yeo e saennwego, sengwalwa se fiwa o mongwe wa sehlopha sa rena sa bafetoledi ba profešenale.

  • Ka morago ga go fetšwa, phetolelo e lekodišišwa go netefatša gore e maemong gomme ya boetšwa go dikliente ka e-meili.Re ka thaba go amogela dinyakišišo goba dikgopelo tša gago tša khotheišene ka weposaete, ka mogala goba ka fekese.