New Voices Publishing e fa ditsela tše diswa tša go ithomela go fa bangwadi monyetla wa gore mešomo ya bona e gatišwe ka ditsela tše dingwe ka go šomiša theknolotši ya Kgatišo-Ka-Nyakego (P.O.D.) – tše di gatišwago lebakeng goba ge go nyakega, bjale, dibolumu tše ntši tšeo di gatišwago – go swana le go kgatišo ya tlwaelo – di a tlogelwa. Theknolotši ye mpsha ye, e lego phetošo ya morago ka Yuropa, e dumelela mongwadi go putla ditsela tša kgale tša go gatiša gomme a tšeye taolo ya tšweletšo ya puku le ditshepedišo tša go e bapatša go di dira tša gagwe. New Voices Publishing e fa mongwadi wa Afrika Borwa ditsela tše diswa – ya fa bangwadi bao ba sego ba gatiša sethala sa go ba le lentšu.
Khansele ya Boditšhabatšhaba ya Go rekiša ke kgwerano ya lekala la setšhaba le la phraebete leo le rometšwego go beya Afrika Borwa bjalo ka ye nngwe ya mebaraka yeo e tšeelwago godimo yeo e sego ya kgale go ya ka kgwebo ya lefase, dipeeletšo le boeti ka 2010.

 

The word warehouse e ikgafile go fa bareki ditirelo tša profešenale, tša maleba le tša go se senye tšhelete tša go ngwalolla le tša go tlanya. O ka ba o nyaka go ngwalolla ga tša kalafo, tša molao, tša kgorotsheko, tša bonamodi, tša dipoledišano, bitio, khasethe goba fela go ngwalolla ga go gatiša ka tiktafoune, re ka thuša. Ga go na projeke yeo e lego ye kgolo kudu goba ye nnyane kudu go sehlopha sa rena sa batlanyi ba profešenale.